KLEDINGOVEREENKOMST 2017-2019

Partijen:

 1. WTC Maas~Waal
 2. Leden WTC Maas~Waal met licentie bij de KNWU en toerpashouder bij NTFU, hierna te noemen het lid.

Door WTC Maas~Waal zijn sponsorovereenkomsten gesloten met:

 • Erik Satter Auto’s gevestigd te Gameren.
 • Van der Ven BV gevestigd te Brakel
 • Mesland & Vroegh advocaten            gevestigd te Haarlem
 • CC 53-11 Cycle Center van Tuijl gevestigd te Zaltbommel
 • van den Oord Aardappelhandel gevestigd te Ammerzoden
 • Kant Oliehandel gevestigd te Giessen
 • Steenfabriek de Rijswaard B.V. gevestigd te Nederhemert

Voortvloeiend uit deze sponsorovereenkomsten zal WTC Maas~Waal aan haar leden, genoemd onder partijen nummer 2 en onder bepaalde voorwaarden, ondermeer kleding ter beschikking stellen.

De voorwaarden daaraan verbonden worden door WTC Maas~Waal vastgelegd in deze overeenkomst welke door beide partijen bij het ter beschikking stellen van kleding als akkoord ondertekend dient te worden.

Het lid dient, bij minderjarigheid de overeenkomst ook door een van de ouders te laten ondertekenen.

WTC Maas~Waal kan vertegenwoordigd worden door een van de leden van het dagelijkse bestuur of, een door het bestuur aan te wijzen (bestuurs)lid die door haar opgedragen is of wordt, het kledingbeheer uit te voeren.

 

Partijen komen het volgende overeen:

 1. Het lid verklaart hiermede dat hij/zij tijdens trainingen, wedstrijden, toertochten, cq toertochten in clubverband en wedstrijdhuldigingen geen andere reclame te voeren dan welke afgedrukt is op en door de vereniging ter beschikking gestelde kleding welke in ieder geval de namen van de sponsors draagt.
 2. Het lid verklaart dat hij/zij jaarlijks deelneemt aan minimaal 5 wedstrijden/toertochten waarvoor een licentie of toerpas is verkregen.
 3. Het lid verklaart dat hij/zij regelmatig, d.w.z. meerdere malen per jaar, zal deelnemen of hulp bieden bij evenementen of activiteiten, die door WTC Maas~Waal worden georganiseerd.
 4. Van het onder punt A genoemde, kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken.
  1. Indien een lid wordt opgenomen in een Nationale of District selectie, Trade Team kan hij/zij toestemming krijgen andere kleding te dragen dan die welke WTC Maas~Waal ter beschikking stelt.
  2. Indien een lid als gastrenner bij een andere vereniging die is aangesloten bij de KNWU/NTFU mag rijden kan hiervoor, na overleg met het dagelijkse bestuur, eveneens ontheffing verleend worden.
 5. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij de verstrekte kleding in goede staat zal houden en bij “defect” een nieuw artikel zal aankopen, zodat de belangen van de sponsors en WTC Maas~Waal naar behoren gerespecteerd worden.
 6. Indien punt A niet nageleefd wordt volgt de navolgende strafmaatregel:.
  1. Bij de eerste overtreding zal het bestuur een waarschuwing geven aan het betreffende lid.
  2. Bij een tweede overtreding zal WTC Maas~Waal het lid een geldboete van € 50, == opleggen welke binnen 14 dagen na schriftelijke oplegging betaald dient te worden. Ook volgt er een schorsing van een maand welke zal worden doorgegeven aan de KNWU en NTFU.
  3. Bij een derde overtreding volgt direct opzegging van het lidmaatschap en dient het lid de door WTC Maas~Waal aan hem/haar ter beschikking gestelde kleding terstond in te leveren.
 7. Gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst en de geldigheid van deze kledingovereenkomst wordt het lid eenmalig een kledingbudget aangeboden. Met dit kledingbudget kan het lid een eigen kledingpakket samenstellen volgens een speciale website van Bio-Racer waarvan de gegevens door WTC Maaswaal aan een ieder wordt doorgegeven. Voorwaarde hierbij is dat minimaal een stuk bovenkleding (shirt e.d.) en een stuk onderkleding (broek e.d.) wordt besteld. Door deze bestelling (die door minderjarigen door de ouders gedaan dient te worden) gaat het lid tevens akkoord met de bepalingen zoals vermeld in dit contract welk elk lid via haar mail toegezonden krijgt.Nieuwe leden, vanaf 1 januari 2017, krijgen een kledingbudget van € 75, == welke na 1 jaar lidmaatschap en er voldaan is aan de punten A t/m E in deze overeenkomst, door de penningmeester van WTC Maaswaal aangevuld zal worden tot € 150,00, indien er minimaal € 150,00 in 2017 besteld is.|
  Huidige leden verkrijgen 

  Startjaar kledingovereenkomst Kleding budget
  2017 € 150
  2018 € 75
  2019 € 40
 8. De jaarlijkse vervanging en/of uitbreidingsaankopen door het lid, na het eerste jaar van verstrekking, zullen door WTC Maas~Waal voor 50% vergoed worden tot een maximum van  € 75,-. Bestellingen boven dit bedrag komen voor rekening van het lid.
 9. Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of niet continueren van zijn of haar licentie/toerpas, dient het lid hiervoor een bedrag terug te betalen welke als volgt wordt vastgesteld:
  1. Bij beëindiging na 1 jaar zal 2/3 (tweederde) van het maximaal ter beschikking gestelde waarde van het kledingpakket terugbetaald dienen te worden.
  2. Bij beëindiging na 2 jaar zal 1/3 (eenderde) van de maximaal ter beschikking gestelde waarde van het kledingpakket terug betaald dienen te worden.
 10. Jaarlijks kan WTC Maas~Waal de waarden van zowel het kledingbudget, tegemoetkoming en/of kledingprijzen aanpassen.
 11. Het lid zal voor, tijdens en na de wedstrijden/toertochten de belangen van de sponsors en WTC Maas~Waal respecteren waarbij de regels die een ieder in het normale leven dient na te leven bepalend zijn.
 12. Bij in gebreke blijven van de verplichtingen voorvloeiende uit deze overeenkomst zijn eventuele daaruit voortvloeiende gerechtelijke kosten voor rekening van het lid.
 13. In zaken welke niet vastgelegd zijn in deze overeenkomst beslist het dagelijkse bestuur van WTC Maas~Waal.
 14. Het pakket is verstrekt conform opgave Bio-Racer (op speciale website) aan u verstrekt

Aldus overeengekomen tussen het lid van WTC Maaswaal en het Bestuur van WTC Maaswaal.

 

14 december 2016.
_____________________________________________________

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *