Opzeggen lidmaatschap:

In 2010 is het initiatief-wetsvoorstel Van Dam door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Op 1 december 2011 is deze nieuwe wet in werking getreden, die erop is gericht de wettelijke bepalingen ten aanzien van de stilzwijgende verlenging en de opzegtermijnen bij abonnementen, lidmaatschappen en overige overeenkomsten aan te passen, in werking. Heeft dit wetsvoorstel ook gevolgen voor het lidmaatschap van uw vereniging? U leest het in dit infoblad.

 Wat houdt het wetsvoorstel in?

Abonnementen en contracten kunnen volgens de nieuwe regeling na het eerste jaar nog steeds stilzwijgend blijven doorlopen, maar daarbij geldt wel altijd een opzegtermijn van een maand. Deze opzegtermijn kent een uitzondering voor abonnementen van kranten en tijdschriften, die automatisch voor periodes van maximaal drie maanden kunnen doorlopen. In dat geval is een opzegging mogelijk tegen het einde van deze driemaandse periode. Het wetsvoorstel is niet alleen gericht op abonnementen en contracten, maar ook op lidmaatschappen.

Wat betekent dit voor verenigingen?

Anders dan bij abonnementen wordt er ten aanzien van de termijnen voor de verlenging en de opzegging van lidmaatschappen van verenigingen niets gewijzigd. De hoofdregel voor verenigingen is en blijft het huidige artikel 2:36 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin wordt bepaald dat het lidmaatschap alleen kan worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken.

De vereniging kan wel in de statuten van deze termijnen afwijken. Dit artikel geeft tenslotte aan dat een lidmaatschap van een vereniging in ieder geval kan worden beëindigd tegen het eind van een jaar, volgend op het jaar waarin is opgezegd.

Informatieplicht 

Verenigingen krijgen met het wetsvoorstel wel de verplichting de leden (beter) te informeren over opzegmogelijkheden. Daarvoor wordt een nieuw artikel 2:36 lid 6 toegevoegd. In dit artikel staat:

“De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.”

Een verwijzing naar de statuten en de opzegbepalingen, zoals nu al op een aantal sites van verenigingen gebeurt, wordt daardoor in de toekomst verplicht.

Wanneer gaat de nieuwe regeling in?

De nieuwe wet zal op 1 december 2011 intreden. Voor wat betreft het overgangsrecht: algemene voorwaarden die op het tijdstip van het in werking treden van de wet reeds door een partij in haar overeenkomsten worden gebruikt, zijn na inwerkingtreding van de wet nog één jaar van toepassing.

 

Uw lidmaatschap kunt u per mail opzeggen bij de secretaris van de club

André van Tilborg

wtcmaaswaal@kpnmail.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *