Privacyverklaring

Wie zijn wij

WielerToerClub MaasWaal gevestigd op Langerakseweg 4 te Brakel,  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WielerToerClub MaasWaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als WielerToerClub MaasWaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van vereniging.

Ons website-adres is: http://wtcmaaswaal.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Persoonsgegevens van leden en of sponsoren worden door WielerToerClub MaasWaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingstaken uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over verenigingsnieuws en evenementen
 • Aanmelden bij sportbonden KNWU en of NTFU voor lidmaatschap, licentie en of toerpas.
 • Het afhandelen van de betaling van uw lidmaatschap / sponsoring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan WielerTourClub MaasWaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bank en –rekening gegevens

Hoe lang we jouw data bewaren

Uw persoonsgegevens worden door WielerTourClub Maaswaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de volgende periode:

 • Persoonsgegevens in het ledenbestand zullen bewaard blijven totdat u een verzoek tot vernietiging indient.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren,

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Inschrijf- en webformulieren

WielerTourClub Maaswaal gebruikt inschrijf- en webformulieren om gegevens van deelnemers aan activiteiten van WielerTourClub Maaswaal te verzamelen en te verwerken. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de genoemde activiteit  zoals het opstellen van deelnemerslijsten, uitslagenlijsten  en bijhouden van klassementen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor aanspraken op verzekeringen en/of bij een ongeval of letsel  worden gebruikt voor identificatie en behandeling door hulpverleners. Gegevens kunnen bij wedstrijden onder auspiciën van de KNWU  gedeeld worden met de KNWU.  Informatie blijkt opgeslagen tot het moment dat om vernietiging of verwijdering wordt gevraagd.

Verwerking van bijzondere gegevens

WielerTourClub MaasWaal  heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen.

Binnen de EU

WielerTourClub MaasWaal verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies

WielerTourClub MaasWaal  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw data delen

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website en kleding webshop.
 • Het verzorgen van sportlicenties en toerpassen, te weten KNWU en NTFU

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Contactinformatie wordt verstuurd naar het emailadres van WielerTourClub Maaswaal. Het email adres is wtcmaaswaal@kpnmail.nl   Contactinformatie wordt niet opgeslagen of bewaard. De verzonden email wordt na behandeling hiervan verwijderd.

Hoe we jouw data beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens WielerTourClub MaasWaal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij hebben ICT bescherming getroffen m.b.v. een specialist.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op of vul onderstaand contactformulier in!